(0543) 309 12 99
Destek Hattımız
bilgi@kaytekperiyodik.com
E-Mail Adresimiz
Barbaros Mh. Grup Sk. No:7/6
Kocasinan/Kayseri

KVKK Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİ İŞLEME İLKELERİ

 • Kişisel Verilerin Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun İşlenmesi

Şirket, Kişisel Verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve orantılılık esasına göre işlemektedir.

 • Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncellenmesi İçin Gerekli Önlemlerin Alınması

Şirket, Kişisel Verilerin eksiksiz, doğru ve güncel olmasını sağlamak için gerekli tüm önlemleri alır ve Kişisel Verilerin KVKK Yönetmelikleri kapsamında Veri Sahibinin Kişisel Verilerde değişiklik talep etmesi halinde ilgili Kişisel Verileri günceller.

 • Kişisel Verilerin Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşlenmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinden önce Şirket, Kişisel Verilerin hangi amaçla işleneceğini belirler. Bu kapsamda Veri Sahibi KVK Yönetmeliği kapsamında aydınlatılır ve gerektiğinde Açık Rızası alınır.

 • Kişisel Verilerin İşlenmesi Amacıyla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Şirket, Kişisel Verileri yalnızca KVK Yönetmeliği kapsamında (KVKK Madde 5.2 ve 6.3) veya Veri Sahibinden aldığı Açık Rıza kapsamında (Madde 5.1 ve Madde 6.2) amaca uygun olarak istisnai durumlarda işlemektedir. KVKK) ve orantılılık ilkesine uygun olarak. Veri Sorumlusu, Kişisel Verileri belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine uygun bir şekilde işler ve amaca ulaşmak için ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan Kişisel Verileri işlemekten kaçınır.

 

 • Kişisel Verilerin İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlenme Amacıyla Gerekli Olan Süre Boyunca Saklanması
 • Şirket, amaç için gerekli olan Kişisel Verileri saklar. Şirket, Kişisel Verileri KVK Yönetmeliğinde belirtilenden veya Kişisel Verilerin İşlenmesi amacıyla gerekli kılınandan daha uzun süre saklamak istemesi durumunda, KVK Yönetmeliğinde belirtilen yükümlülüklere uygun hareket eder.
 • Kişisel Veri İşleme amacının gerektirdiği süre sona erdikten sonra Kişisel Veriler Silinir veya Anonim Hale Getirilir. Bu durumda Şirket’in Kişisel Verileri aktardığı üçüncü kişilerin de Kişisel Verileri Silmesi, Yok etmesi veya Anonimleştirmesi sağlanır.
 • Silme, İmha Etme ve Anonimleştirme süreçlerinin işleyişinden Şirket ve Şirket tarafından yetkilendirilen kişiler sorumludur. Şirket, bu kapsamda çalışmalar yapmak için gerekli teknik ve idari prosedürleri oluşturur.
 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Kişisel Veriler ancak Şirket tarafından aşağıda belirtilen usul ve esaslar kapsamında işlenebilir.

 • Açık Rıza
 • Kişisel Veriler, Veri Sahiplerine Açıklama Yükümlülüğünün yerine getirilmesi çerçevesinde yapılacak bildirimden sonra ve Veri Sahiplerinin Açık Onay vermesi durumunda işlenir.
 • Veri Sahibinin Açık Rızası, bilgiye dayalı olarak ve özgür iradeyle belirli bir konuda açıklanmalıdır.
 • İfşa Yükümlülüğü çerçevesinde Veri Sahipleri, Kişisel Verilerinin işlenme ve aktarılma amaçları, alıcı grupları, Veri Sorumlusunun kimliği, Kişisel Verilerin toplanma yöntemi, hukuki nedenleri ve hakları hakkında bilgilendirilir. Veri Sahiplerinin
 • Veri Sahibinin Açık Rızası KVK Yönetmeliğine uygun yöntemlerle alınır. Açık Rıza, Şirket tarafından KVK Yönetmeliği kapsamında gerekli süre kadar kanıtlanabilir şekilde saklanır.
 • Kişisel Verilerin Açık Rıza Olmadan İşlenmesi
 • Kişisel Verilerin KVK Yönetmelikleri (KVKK Madde 5.2) kapsamında açık rıza alınmadan işlenmesinin öngörüldüğü durumlarda Şirket, Kişisel Verileri Veri Sahibinin Açık Rızasını almadan da işleyebilir. Kişisel Verilerin bu şekilde işlenmesi durumunda Şirket Kişisel Verileri KVK Yönetmeliği’nin belirlediği sınırlar dahilinde işlemektedir. Bu içerikte:
 • Diğer bir deyişle Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin kanunlarda açık bir hüküm varsa Kişisel Veriler Şirket tarafından Açık Rıza olmaksızın işlenebilir.
 • Kişisel Veriler, Veri Sahibinin kendisinin veya Veri Sahibinden başka birinin hayatının veya vücut bütünlüğünün korunması için zorunlu ise, fiili imkansızlık nedeniyle rızasını ifşa edemeyen veya rıza yasal olarak geçerli değildir.
 • Veri Sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Verilerin işlenmesi gerekiyorsa, Kişisel Veriler Şirket tarafından Açıkça belirtilmeksizin işlenebilir. Veri Sahiplerinin Onayı.
 • Şirketin yasal yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için Kişisel Verilerin İşlenmesi zorunlu ise, Kişisel Veriler Şirket tarafından Veri Sahiplerinin Açık Rızası olmaksızın işlenebilir.
 • Veri Sahibi tarafından herhangi bir şekilde kamuya açıklanmış Kişisel Veriler, Şirket tarafından açık rıza olmaksızın işlenebilir.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için Kişisel Verilerin İşlenmesi zorunlu ise, Kişisel Veriler Şirket tarafından açık rıza olmaksızın işlenebilir.
 • Veri Sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Kişisel Veriler, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması halinde Şirket tarafından Açık Rıza olmaksızın işlenebilir.

VII. ÖZEL KALİTELİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

 • Özel Nitelikli Kişisel Veriler, ancak Veri Sahibinin Açık Rızasına sahip olması veya yasa tarafından açıkça cinsel yaşam ve kişisel sağlık verileri dışında Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlenmesi gerekmesi halinde işlenebilir.
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin Kişisel Veriler, yalnızca kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin gerçekleştirilmesi, planlama ve gizlilik yükümlülüğü altındaki kişiler (örn. Şirket hekimi) veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılabilir. sağlık hizmetlerini ve finansmanı yönetmek. açık rıza olmaksızın kuruluşlar tarafından işlenebilir.
 • Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlenmesinde başta 31/01/2018 tarihli ve 2018/10 sayılı Kurul Kararı’nda yer alan tedbirler başta olmak üzere Kurulca belirlenen ve belirlenecek her türlü idari ve teknik tedbirler alınır.
 • Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlenmesine dahil olan çalışanlar için,
 • Düzenli olarak KVK Yönetmelikleri ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin güvenliği konusunda eğitim verecektir.
 • Gizlilik anlaşmaları yapılacaktır.
 • Özel Nitelikli Kişisel Verilere erişim yetkisi olan kullanıcıların yetki kapsamını ve süresini açıkça tanımlayacaktır.
 • Periyodik olarak yetkilendirme kontrolleri yapacaktır.
 • İşini değiştiren veya işten ayrılan çalışanlar bu alandaki yetkilerini derhal kaldıracak ve ilgili çalışana tahsis edilen envanteri derhal geri alacaktır.
 • Şirket, Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlendiği, saklandığı ve / veya erişildiği elektronik ortama ilişkin elektronik ortama aktarılması durumunda:
 • Şifreleme yöntemlerini kullanarak Özel Nitelikli Kişisel Verileri koruyacaktır.
 • Kriptografik anahtarları güvenli ve farklı bir ortamda tutacaktır.
 • Özel Nitelikli Kişisel Veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin işlem kayıtlarını güvenli bir şekilde günlüğe kaydedecektir.
 • Özel Nitelikli Kişisel Verilerin bulunduğu ortamların güvenlik güncellemelerini sürekli takip edecek, gerekli güvenlik testlerini düzenli olarak yapacak / yaptıracak ve test sonuçlarını kayıt altına alacaktır.
 • Özel Nitelikli Kişisel Verilere bir yazılım aracılığıyla erişilmesi halinde, bu yazılımın kullanıcı yetkilerini alacak, bu yazılımların güvenlik testlerini düzenli olarak yapacak / yaptıracak ve test sonuçlarını kaydedecektir.
 • Özel Kişisel Verilere uzaktan erişim durumunda, en az iki aşamalı bir kimlik doğrulama sistemi sağlayacaktır.
 • Özel Nitelikli Kişisel Verilerin fiziksel bir ortamda işlendiği, Verilerin işlendiği, saklandığı ve / veya erişildiği fiziksel ortamlarla ilgili olarak Şirket:
 • Özel Nitelikli Kişisel Verilerin bulunduğu ortamın niteliğine göre yeterli güvenlik önlemlerinin (elektrik kaçağı, yangın, su baskını, hırsızlık vb.) Alınmasını sağlayacaktır.
 • Bu ortamların fiziksel güvenliğini sağlayarak yetkisiz giriş ve çıkışları engelleyecektir.
 • Özel Nitelikli Kişisel Verilerin aktarılması durumunda Veri Sorumlusu:
 • Özel Nitelikli Kişisel Verilerin e-posta yoluyla aktarılması gerekiyorsa, şifreli bir kurumsal e-posta adresi veya Kayıtlı Elektronik Posta (“ KEP ”) hesabı kullanılacaktır.
 • Kişisel Verilerin çıkarılabilir bellek, CD, DVD vb. İle aktarılması gerekiyorsa kriptografik yöntemlerle şifreleyecek ve kriptografik anahtarı farklı bir ortamda saklayacaktır.
 • Özel Nitelikli Kişisel Verilerin farklı fiziksel ortamlardaki sunucular arasında aktarılması gerekiyorsa, VPN veya SFTP yöntemi kurularak sunucular arasında aktarılacaktır.
 • Özel Nitelikli Kişisel Verilerin kağıt ortamda aktarılması gerekiyorsa hırsızlık, kayıp veya yetkisiz kişiler tarafından görülme gibi risklere karşı gerekli önlemleri alacak ve belgeyi “gizlilik dereceli belgeler” formatında gönderecektir.
 • Yukarıdaki düzenlemelere ek olarak Şirket, özellikle Özel Nitelikli Veriler de dahil olmak üzere Kişisel Verilerin güvenliğine ilişkin olarak Kurul tarafından yayınlanan Kişisel Veri Güvenliği Rehberi ve Kurul tarafından “Veri Sorumluları Tarafından İşlenmesinde Alınacak Yeterli Önlemler 31/01/2018 tarihli ve 2018/10 sayılı Karar dahil KVK Yönetmeliğine uygun hareket edecektir.

VIII. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ

Kişisel kişisel, Şirket ilgili yasal saklama süreleri müddetince bulundurulmakta olup, bu verilerle faaliyetlerin ve işbu Politika’da da belirtilenlerin gerçekleştirilmesi için gerekli süre boyunca saklanmaktadır. Kullanım amacı sonlanan ve yasal saklama süresi sona eren kişisel kişisel ise, KVKK’nın 7’nci maddesi silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 1. VIII. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA SÜRESİ
 • Kişisel Verilerin İşlenmesinin meşru amacı ortadan kalktığında, ilgili Kişisel Veriler Silinmekte, İmha Edilmekte veya Anonimleştirilmektedir.
 • Şirket, Silme, İmha Etme ve Anonimleştirme süreçlerinin işleyişinden sorumludur ve bu kapsamda gerekli prosedürler Şirket tarafından oluşturulur.
 • Şirket, gelecekte kullanım olasılığını göz önünde bulundurarak Kişisel Verileri saklamaz.
 1. KİŞİSEL VERİLERİN ÜÇÜNCÜ TARAFLAR TARAFINDAN AKTARILMASI VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

 

Şirket, Kişisel Veri İşleme amaçları doğrultusunda gerekli tedbirleri alarak, Kişisel Verileri Türkiye ve / veya yurt dışındaki üçüncü bir gerçek veya tüzel kişiye KVK Yönetmeliği uyarınca aktarabilir. Bu durumda Şirket, Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin bu Politikaya uymasını sağlar ve Kişisel Verilerin aktarımı öncesinde ve sırasında üçüncü kişilerin KVK Düzenlemelerine uygunluğunu denetler. Bu kapsamda üçüncü şahıs ile yapılan sözleşmelere gerekli koruyucu düzenlemeler eklenir.

Kişisel Verilerin Türkiye’de Bulunan Üçüncü Kişilere Aktarılması

 • Kişisel Veriler, KVKK 5.2 ve Madde 6.3’te belirtilen istisnai durumlarda veya diğer durumlarda verinin açık rızası olması koşuluyla (KVKK Madde 5.1 ve Madde 6.2) açık rıza alınmaksızın kaydedilmesi için yeterli önlemler alınmış, Şirket’i Türkiye’deki üçüncü şahıslara.
 • Yurt Dışındaki Üçüncü Kişilere Kişisel Veri Aktarımı
 • Kişisel Veriler, KVKK Madde 5.2 ve Madde 6.3’te belirtilen istisnai veriler olup, Şirket tarafından Açık Rızası alınmaksızın veya diğer durumlarda Veri Sahibinin Açık Rızasının alınması şartıyla (Madde 5.1 ve Madde 6.2) Şirket tarafından yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilir. KVKK).
 • Kişisel Verilerin KVK Yönetmeliğine göre açık rıza alınmadan aktarılması durumunda aktarılacağı yabancı ülke açısından aşağıdaki koşullardan birinin mevcut olması gerekmektedir:
 • Kişisel Verilerin KVK Yönetmeliğine göre açık rıza alınmadan aktarılması durumunda aktarılacağı yabancı ülke açısından aşağıdaki koşullardan birinin mevcut olması gerekmektedir:
 • Devrin yapılacağı yabancı ülke, Kurulun güvenli ülkeler listesinde yer almadığı takdirde Şirket ve ilgili ülkedeki veriler. Sorumlu kişilerin yeterli korumayı sağlayacağı kurul.
 1. ŞİRKETİN AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Şirket, Kişisel Verilerin İşlenmesinden önce KVKK’nın 10. maddesi uyarınca Veri Sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda Şirket, Kişisel Verilerin elde edilmesi sırasında Bilgilendirme Yükümlülüğünü yerine getirmektedir. Bilgilendirme Yükümlülüğü kapsamında Veri Sahiplerine yapılacak bildirim sırasıyla aşağıdaki unsurları içermektedir:

 • Veri Sorumlusu ve varsa temsilcisinin kimliği,
 • Kişisel Verilerin hangi amaçla işleneceği,
 • İşlenen Kişisel Verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 • Kişisel Veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
 • Kişisel Veri Sahiplerinin KVKK Madde 11’de Sayılan Hakları.
 • Şirket, Veri Sahibi’nin KVKK’nın 11. maddesi uyarınca bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgileri sağlar.

XII. VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

Şirket, Kişisel Verileri elinde bulunan Veri Sahiplerinin aşağıdaki taleplerine KVK Mevzuatı gereği cevap verir:

 • Kişisel Verilerin Şirket Tarafından İşlenip İşlenmediğini Öğrenmek,
 • Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin bilgi talep etmek,
 • Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel Verilerin Şirket tarafından eksik veya yanlış işlenmesi halinde düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel Verilerin İşlenmesini gerektiren sebeplerin amaç, süre ve meşruiyet esasları dahilinde değerlendirilmesini gerektiren sebeplerin Şirket tarafından Şirket tarafından Silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
 • Şirket tarafından Kişisel Verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde, bu işlemlerin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen Kişisel Verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi halinde Veri Sahibi aleyhine bir sonuç çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
 • Kişisel Verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi ve Veri Sahibinin bu nedenle zarar görmesi hâlinde zararın tazmini talep etme.
 • Veri Sahipleri, Kişisel Verileri işlerken bu Politika kapsamındaki haklarını ve / veya Şirketin eylemlerini kullanmak ister.

Posta adresi:

E- posta adresi:

Kep adresi:

 • Veri Sahipleri yukarıda sayılan haklarına ilişkin taleplerini yazılı olarak Şirkete iletmeleri halinde, Şirket talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Veri Sorumlusu tarafından taleplerin sonuçlandırılmasına ilişkin ek bir maliyet doğması halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler Veri Sorumlusu tarafından talep edilebilir.

XIII. VERİ YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ

Şirket, KVK Yönetmeliği kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek, bu Politikanın uygulanması için gerekli KVK Prosedürlerinin uygulanmasını sağlamak ve denetlemek ve işleyişine yönelik önerilerde bulunmak için gerekli organizasyonu kurar.

 • Şirket, işbu Politika ve KVK Yönetmeliklerinin uygulanmasının sağlanması ve denetlenmesi kapsamında yetkili kişileri belirleyebilir ve / veya üçüncü şahıs iş ortaklarımızdan gerekli desteği alabilir.
 • Kişisel Veri İşleme faaliyetleri, şirket tarafından teknolojik imkanlara ve uygulama maliyetlerine göre teknik sistemler ile denetlenmektedir.
 • Şirket, Kişisel Verilerin korunması ve yasal olarak işlenmesi konusunda iç farkındalığın artırılması kapsamında çalışanlarını bilgilendirmekte ve eğitmekte ve çalışanları için periyodik olarak gerekli denetimleri gerçekleştirmektedir.
 • Şirket çalışanları, Kişisel Verilere ancak kendilerine tanımlanan yetki dahilinde ve ilgili KVK Prosedürüne uygun olarak erişebilirler.
 • Şirket içinde erişim kısıtlamaları yapılmış ve yetki kısıtlamaları tanımlanmıştır.
 • Şirkette Kişisel Verilerin güvenli ortamlarda tutulması için teknolojik gelişmelere uygun olarak virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılım ve donanımlar kurulmaktadır. Güvenlik açıklarını tespit etmek için teknik olarak kalifiye kişiler tarafından düzenli olarak güvenlik taramaları yapılır.
 • Şirkette Kişisel Verilerin kaybolmasını veya zarar görmesini önlemek için yedekleme programları kullanılır ve yeterli güvenlik önlemleri alınır.
 • Şirkette Kişisel Veri içeren belgelerin şifreli (şifreli) sistemlerle korunması için gerekli önlemler alınacaktır. Bu bağlamda Kişisel Veriler ortak alanlarda ve masaüstünde saklanmayacaktır. Kişisel Veri içeren dosya ve klasörler vb. Belgeler masaüstüne veya ortak klasöre taşınmayacak, şirket bilgisayarlarındaki bilgiler USB vb. İle saklanacaktır. Başka bir cihaza aktarılamaz veya Şirket dışına çıkarılamaz.
 • Şirket bünyesinde işlenen tüm Kişisel Veriler, Şirket tarafından “Gizli Bilgi” olarak kabul edilmektedir.
 • Şirket çalışanları, Kişisel Verilerin güvenliği ve gizliliği ile ilgili yükümlülüklerinin iş ilişkisinin sona ermesinden sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmiş ve Şirket çalışanlarından bu kurallara uyacağına dair taahhüt alınmıştır.

XIV. EĞİTİM

Şirket, Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Politika ile KVK Prosedürleri ve KVKK Yönetmeliği kapsamında çalışanlarına gerekli eğitimleri vermektedir.

 • Eğitimlerde Özel Nitelikli Kişisel Verilerin tanımlanmasına ve korunmasına özel önem verilmektedir.
 • Şirket çalışanı Kişisel Verilere fiziksel olarak veya bir bilgisayar ortamında erişirse, Şirket ilgili çalışana bu erişimler hakkında eğitim verir (örn. Erişilen bilgisayar programı).
 1. DENETİM

Şirket, Şirket’in tüm çalışanlarının, departmanlarının ve yüklenicilerinin bu Politika ve KVK Yönetmeliklerine uygun hareket ettiğini düzenli ve resen denetleme ve bu kapsamda gerekli rutin denetimleri yapma hakkına sahiptir. Şirket bu denetimler için KVK Prosedürünü oluşturur ve söz konusu prosedürün uygulanmasını sağlar.

XVI. İHLALLER

Her şirket çalışanı, KVK Yönetmeliği ve bu Politikada belirtilen usul ve esaslara aykırı olduğunu düşündüğü iş, işlem veya eylemi en kısa sürede Şirkete bildirir. Bu kapsamda Şirket, ilgili ihlal için bu Politika ve KVK Prosedürlerine uygun bir eylem planı oluşturur.

 • Şirket, yapılan bilgiler neticesinde KVK Yönetmeliği başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerini dikkate alarak, ihlal ile ilgili olarak Veri Sahibi veya Kuruma yapılacak bildirimi hazırlar.

XVII. POLİTİKADAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Bu Politika zaman zaman Şirket tarafından Ortaklar Kurulu’nun onayı ile değiştirilebilir.

 • Şirket, güncellenen Politika metnini, çalışanlarıyla e-posta yoluyla gözden geçirilebilmesi veya aşağıdaki web adresinden çalışanların ve Veri Sahiplerinin kullanımına sunması için paylaşmaktadır.

İlgili web adresi: info@kaytek.com

KİŞİSEL VERİ İŞLEME İLKELERİ

 • Kişisel Verilerin Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun İşlenmesi

Şirket, Kişisel Verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve orantılılık esasına göre işlemektedir.

 • Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncellenmesi İçin Gerekli Önlemlerin Alınması

Şirket, Kişisel Verilerin eksiksiz, doğru ve güncel olmasını sağlamak için gerekli tüm önlemleri alır ve Kişisel Verilerin KVKK Yönetmelikleri kapsamında Veri Sahibinin Kişisel Verilerde değişiklik talep etmesi halinde ilgili Kişisel Verileri günceller.

 • Kişisel Verilerin Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşlenmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinden önce Şirket, Kişisel Verilerin hangi amaçla işleneceğini belirler. Bu kapsamda Veri Sahibi KVK Yönetmeliği kapsamında aydınlatılır ve gerektiğinde Açık Rızası alınır.

 • Kişisel Verilerin İşlenmesi Amacıyla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Şirket, Kişisel Verileri yalnızca KVK Yönetmeliği kapsamında (KVKK Madde 5.2 ve 6.3) veya Veri Sahibinden aldığı Açık Rıza kapsamında (Madde 5.1 ve Madde 6.2) amaca uygun olarak istisnai durumlarda işlemektedir. KVKK) ve orantılılık ilkesine uygun olarak. Veri Sorumlusu, Kişisel Verileri belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine uygun bir şekilde işler ve amaca ulaşmak için ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan Kişisel Verileri işlemekten kaçınır.

 

 • Kişisel Verilerin İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlenme Amacıyla Gerekli Olan Süre Boyunca Saklanması
 • Şirket, amaç için gerekli olan Kişisel Verileri saklar. Şirket, Kişisel Verileri KVK Yönetmeliğinde belirtilenden veya Kişisel Verilerin İşlenmesi amacıyla gerekli kılınandan daha uzun süre saklamak istemesi durumunda, KVK Yönetmeliğinde belirtilen yükümlülüklere uygun hareket eder.
 • Kişisel Veri İşleme amacının gerektirdiği süre sona erdikten sonra Kişisel Veriler Silinir veya Anonim Hale Getirilir. Bu durumda Şirket’in Kişisel Verileri aktardığı üçüncü kişilerin de Kişisel Verileri Silmesi, Yok etmesi veya Anonimleştirmesi sağlanır.
 • Silme, İmha Etme ve Anonimleştirme süreçlerinin işleyişinden Şirket ve Şirket tarafından yetkilendirilen kişiler sorumludur. Şirket, bu kapsamda çalışmalar yapmak için gerekli teknik ve idari prosedürleri oluşturur.
 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Kişisel Veriler ancak Şirket tarafından aşağıda belirtilen usul ve esaslar kapsamında işlenebilir.

 • Açık Rıza
 • Kişisel Veriler, Veri Sahiplerine Açıklama Yükümlülüğünün yerine getirilmesi çerçevesinde yapılacak bildirimden sonra ve Veri Sahiplerinin Açık Onay vermesi durumunda işlenir.
 • Veri Sahibinin Açık Rızası, bilgiye dayalı olarak ve özgür iradeyle belirli bir konuda açıklanmalıdır.
 • İfşa Yükümlülüğü çerçevesinde Veri Sahipleri, Kişisel Verilerinin işlenme ve aktarılma amaçları, alıcı grupları, Veri Sorumlusunun kimliği, Kişisel Verilerin toplanma yöntemi, hukuki nedenleri ve hakları hakkında bilgilendirilir. Veri Sahiplerinin
 • Veri Sahibinin Açık Rızası KVK Yönetmeliğine uygun yöntemlerle alınır. Açık Rıza, Şirket tarafından KVK Yönetmeliği kapsamında gerekli süre kadar kanıtlanabilir şekilde saklanır.
 • Kişisel Verilerin Açık Rıza Olmadan İşlenmesi
 • Kişisel Verilerin KVK Yönetmelikleri (KVKK Madde 5.2) kapsamında açık rıza alınmadan işlenmesinin öngörüldüğü durumlarda Şirket, Kişisel Verileri Veri Sahibinin Açık Rızasını almadan da işleyebilir. Kişisel Verilerin bu şekilde işlenmesi durumunda Şirket Kişisel Verileri KVK Yönetmeliği’nin belirlediği sınırlar dahilinde işlemektedir. Bu içerikte:
 • Diğer bir deyişle Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin kanunlarda açık bir hüküm varsa Kişisel Veriler Şirket tarafından Açık Rıza olmaksızın işlenebilir.
 • Kişisel Veriler, Veri Sahibinin kendisinin veya Veri Sahibinden başka birinin hayatının veya vücut bütünlüğünün korunması için zorunlu ise, fiili imkansızlık nedeniyle rızasını ifşa edemeyen veya rıza yasal olarak geçerli değildir.
 • Veri Sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Verilerin işlenmesi gerekiyorsa, Kişisel Veriler Şirket tarafından Açıkça belirtilmeksizin işlenebilir. Veri Sahiplerinin Onayı.
 • Şirketin yasal yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için Kişisel Verilerin İşlenmesi zorunlu ise, Kişisel Veriler Şirket tarafından Veri Sahiplerinin Açık Rızası olmaksızın işlenebilir.
 • Veri Sahibi tarafından herhangi bir şekilde kamuya açıklanmış Kişisel Veriler, Şirket tarafından açık rıza olmaksızın işlenebilir.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için Kişisel Verilerin İşlenmesi zorunlu ise, Kişisel Veriler Şirket tarafından açık rıza olmaksızın işlenebilir.
 • Veri Sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Kişisel Veriler, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması halinde Şirket tarafından Açık Rıza olmaksızın işlenebilir.

VII. ÖZEL KALİTELİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

 • Özel Nitelikli Kişisel Veriler, ancak Veri Sahibinin Açık Rızasına sahip olması veya yasa tarafından açıkça cinsel yaşam ve kişisel sağlık verileri dışında Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlenmesi gerekmesi halinde işlenebilir.
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin Kişisel Veriler, yalnızca kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin gerçekleştirilmesi, planlama ve gizlilik yükümlülüğü altındaki kişiler (örn. Şirket hekimi) veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılabilir. sağlık hizmetlerini ve finansmanı yönetmek. açık rıza olmaksızın kuruluşlar tarafından işlenebilir.
 • Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlenmesinde başta 31/01/2018 tarihli ve 2018/10 sayılı Kurul Kararı’nda yer alan tedbirler başta olmak üzere Kurulca belirlenen ve belirlenecek her türlü idari ve teknik tedbirler alınır.
 • Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlenmesine dahil olan çalışanlar için,
 • Düzenli olarak KVK Yönetmelikleri ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin güvenliği konusunda eğitim verecektir.
 • Gizlilik anlaşmaları yapılacaktır.
 • Özel Nitelikli Kişisel Verilere erişim yetkisi olan kullanıcıların yetki kapsamını ve süresini açıkça tanımlayacaktır.
 • Periyodik olarak yetkilendirme kontrolleri yapacaktır.
 • İşini değiştiren veya işten ayrılan çalışanlar bu alandaki yetkilerini derhal kaldıracak ve ilgili çalışana tahsis edilen envanteri derhal geri alacaktır.
 • Şirket, Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlendiği, saklandığı ve / veya erişildiği elektronik ortama ilişkin elektronik ortama aktarılması durumunda:
 • Şifreleme yöntemlerini kullanarak Özel Nitelikli Kişisel Verileri koruyacaktır.
 • Kriptografik anahtarları güvenli ve farklı bir ortamda tutacaktır.
 • Özel Nitelikli Kişisel Veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin işlem kayıtlarını güvenli bir şekilde günlüğe kaydedecektir.
 • Özel Nitelikli Kişisel Verilerin bulunduğu ortamların güvenlik güncellemelerini sürekli takip edecek, gerekli güvenlik testlerini düzenli olarak yapacak / yaptıracak ve test sonuçlarını kayıt altına alacaktır.
 • Özel Nitelikli Kişisel Verilere bir yazılım aracılığıyla erişilmesi halinde, bu yazılımın kullanıcı yetkilerini alacak, bu yazılımların güvenlik testlerini düzenli olarak yapacak / yaptıracak ve test sonuçlarını kaydedecektir.
 • Özel Kişisel Verilere uzaktan erişim durumunda, en az iki aşamalı bir kimlik doğrulama sistemi sağlayacaktır.
 • Özel Nitelikli Kişisel Verilerin fiziksel bir ortamda işlendiği, Verilerin işlendiği, saklandığı ve / veya erişildiği fiziksel ortamlarla ilgili olarak Şirket:
 • Özel Nitelikli Kişisel Verilerin bulunduğu ortamın niteliğine göre yeterli güvenlik önlemlerinin (elektrik kaçağı, yangın, su baskını, hırsızlık vb.) Alınmasını sağlayacaktır.
 • Bu ortamların fiziksel güvenliğini sağlayarak yetkisiz giriş ve çıkışları engelleyecektir.
 • Özel Nitelikli Kişisel Verilerin aktarılması durumunda Veri Sorumlusu:
 • Özel Nitelikli Kişisel Verilerin e-posta yoluyla aktarılması gerekiyorsa, şifreli bir kurumsal e-posta adresi veya Kayıtlı Elektronik Posta (“ KEP ”) hesabı kullanılacaktır.
 • Kişisel Verilerin çıkarılabilir bellek, CD, DVD vb. İle aktarılması gerekiyorsa kriptografik yöntemlerle şifreleyecek ve kriptografik anahtarı farklı bir ortamda saklayacaktır.
 • Özel Nitelikli Kişisel Verilerin farklı fiziksel ortamlardaki sunucular arasında aktarılması gerekiyorsa, VPN veya SFTP yöntemi kurularak sunucular arasında aktarılacaktır.
 • Özel Nitelikli Kişisel Verilerin kağıt ortamda aktarılması gerekiyorsa hırsızlık, kayıp veya yetkisiz kişiler tarafından görülme gibi risklere karşı gerekli önlemleri alacak ve belgeyi “gizlilik dereceli belgeler” formatında gönderecektir.
 • Yukarıdaki düzenlemelere ek olarak Şirket, özellikle Özel Nitelikli Veriler de dahil olmak üzere Kişisel Verilerin güvenliğine ilişkin olarak Kurul tarafından yayınlanan Kişisel Veri Güvenliği Rehberi ve Kurul tarafından “Veri Sorumluları Tarafından İşlenmesinde Alınacak Yeterli Önlemler 31/01/2018 tarihli ve 2018/10 sayılı Karar dahil KVK Yönetmeliğine uygun hareket edecektir.

VIII. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ

Kişisel kişisel, Şirket ilgili yasal saklama süreleri müddetince bulundurulmakta olup, bu verilerle faaliyetlerin ve işbu Politika’da da belirtilenlerin gerçekleştirilmesi için gerekli süre boyunca saklanmaktadır. Kullanım amacı sonlanan ve yasal saklama süresi sona eren kişisel kişisel ise, KVKK’nın 7’nci maddesi silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 1. VIII. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA SÜRESİ
 • Kişisel Verilerin İşlenmesinin meşru amacı ortadan kalktığında, ilgili Kişisel Veriler Silinmekte, İmha Edilmekte veya Anonimleştirilmektedir.
 • Şirket, Silme, İmha Etme ve Anonimleştirme süreçlerinin işleyişinden sorumludur ve bu kapsamda gerekli prosedürler Şirket tarafından oluşturulur.
 • Şirket, gelecekte kullanım olasılığını göz önünde bulundurarak Kişisel Verileri saklamaz.
 1. KİŞİSEL VERİLERİN ÜÇÜNCÜ TARAFLAR TARAFINDAN AKTARILMASI VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

 

Şirket, Kişisel Veri İşleme amaçları doğrultusunda gerekli tedbirleri alarak, Kişisel Verileri Türkiye ve / veya yurt dışındaki üçüncü bir gerçek veya tüzel kişiye KVK Yönetmeliği uyarınca aktarabilir. Bu durumda Şirket, Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin bu Politikaya uymasını sağlar ve Kişisel Verilerin aktarımı öncesinde ve sırasında üçüncü kişilerin KVK Düzenlemelerine uygunluğunu denetler. Bu kapsamda üçüncü şahıs ile yapılan sözleşmelere gerekli koruyucu düzenlemeler eklenir.

Kişisel Verilerin Türkiye’de Bulunan Üçüncü Kişilere Aktarılması

 • Kişisel Veriler, KVKK 5.2 ve Madde 6.3’te belirtilen istisnai durumlarda veya diğer durumlarda verinin açık rızası olması koşuluyla (KVKK Madde 5.1 ve Madde 6.2) açık rıza alınmaksızın kaydedilmesi için yeterli önlemler alınmış, Şirket’i Türkiye’deki üçüncü şahıslara.
 • Yurt Dışındaki Üçüncü Kişilere Kişisel Veri Aktarımı
 • Kişisel Veriler, KVKK Madde 5.2 ve Madde 6.3’te belirtilen istisnai veriler olup, Şirket tarafından Açık Rızası alınmaksızın veya diğer durumlarda Veri Sahibinin Açık Rızasının alınması şartıyla (Madde 5.1 ve Madde 6.2) Şirket tarafından yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilir. KVKK).
 • Kişisel Verilerin KVK Yönetmeliğine göre açık rıza alınmadan aktarılması durumunda aktarılacağı yabancı ülke açısından aşağıdaki koşullardan birinin mevcut olması gerekmektedir:
 • Kişisel Verilerin KVK Yönetmeliğine göre açık rıza alınmadan aktarılması durumunda aktarılacağı yabancı ülke açısından aşağıdaki koşullardan birinin mevcut olması gerekmektedir:
 • Devrin yapılacağı yabancı ülke, Kurulun güvenli ülkeler listesinde yer almadığı takdirde Şirket ve ilgili ülkedeki veriler. Sorumlu kişilerin yeterli korumayı sağlayacağı kurul.
 1. ŞİRKETİN AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Şirket, Kişisel Verilerin İşlenmesinden önce KVKK’nın 10. maddesi uyarınca Veri Sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda Şirket, Kişisel Verilerin elde edilmesi sırasında Bilgilendirme Yükümlülüğünü yerine getirmektedir. Bilgilendirme Yükümlülüğü kapsamında Veri Sahiplerine yapılacak bildirim sırasıyla aşağıdaki unsurları içermektedir:

 • Veri Sorumlusu ve varsa temsilcisinin kimliği,
 • Kişisel Verilerin hangi amaçla işleneceği,
 • İşlenen Kişisel Verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 • Kişisel Veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
 • Kişisel Veri Sahiplerinin KVKK Madde 11’de Sayılan Hakları.
 • Şirket, Veri Sahibi’nin KVKK’nın 11. maddesi uyarınca bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgileri sağlar.

XII. VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

Şirket, Kişisel Verileri elinde bulunan Veri Sahiplerinin aşağıdaki taleplerine KVK Mevzuatı gereği cevap verir:

 • Kişisel Verilerin Şirket Tarafından İşlenip İşlenmediğini Öğrenmek,
 • Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin bilgi talep etmek,
 • Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel Verilerin Şirket tarafından eksik veya yanlış işlenmesi halinde düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel Verilerin İşlenmesini gerektiren sebeplerin amaç, süre ve meşruiyet esasları dahilinde değerlendirilmesini gerektiren sebeplerin Şirket tarafından Şirket tarafından Silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
 • Şirket tarafından Kişisel Verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde, bu işlemlerin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen Kişisel Verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi halinde Veri Sahibi aleyhine bir sonuç çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
 • Kişisel Verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi ve Veri Sahibinin bu nedenle zarar görmesi hâlinde zararın tazmini talep etme.
 • Veri Sahipleri, Kişisel Verileri işlerken bu Politika kapsamındaki haklarını ve / veya Şirketin eylemlerini kullanmak ister.

Posta adresi:

E- posta adresi:

Kep adresi:

 • Veri Sahipleri yukarıda sayılan haklarına ilişkin taleplerini yazılı olarak Şirkete iletmeleri halinde, Şirket talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Veri Sorumlusu tarafından taleplerin sonuçlandırılmasına ilişkin ek bir maliyet doğması halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler Veri Sorumlusu tarafından talep edilebilir.

XIII. VERİ YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ

Şirket, KVK Yönetmeliği kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek, bu Politikanın uygulanması için gerekli KVK Prosedürlerinin uygulanmasını sağlamak ve denetlemek ve işleyişine yönelik önerilerde bulunmak için gerekli organizasyonu kurar.

 • Şirket, işbu Politika ve KVK Yönetmeliklerinin uygulanmasının sağlanması ve denetlenmesi kapsamında yetkili kişileri belirleyebilir ve / veya üçüncü şahıs iş ortaklarımızdan gerekli desteği alabilir.
 • Kişisel Veri İşleme faaliyetleri, şirket tarafından teknolojik imkanlara ve uygulama maliyetlerine göre teknik sistemler ile denetlenmektedir.
 • Şirket, Kişisel Verilerin korunması ve yasal olarak işlenmesi konusunda iç farkındalığın artırılması kapsamında çalışanlarını bilgilendirmekte ve eğitmekte ve çalışanları için periyodik olarak gerekli denetimleri gerçekleştirmektedir.
 • Şirket çalışanları, Kişisel Verilere ancak kendilerine tanımlanan yetki dahilinde ve ilgili KVK Prosedürüne uygun olarak erişebilirler.
 • Şirket içinde erişim kısıtlamaları yapılmış ve yetki kısıtlamaları tanımlanmıştır.
 • Şirkette Kişisel Verilerin güvenli ortamlarda tutulması için teknolojik gelişmelere uygun olarak virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılım ve donanımlar kurulmaktadır. Güvenlik açıklarını tespit etmek için teknik olarak kalifiye kişiler tarafından düzenli olarak güvenlik taramaları yapılır.
 • Şirkette Kişisel Verilerin kaybolmasını veya zarar görmesini önlemek için yedekleme programları kullanılır ve yeterli güvenlik önlemleri alınır.
 • Şirkette Kişisel Veri içeren belgelerin şifreli (şifreli) sistemlerle korunması için gerekli önlemler alınacaktır. Bu bağlamda Kişisel Veriler ortak alanlarda ve masaüstünde saklanmayacaktır. Kişisel Veri içeren dosya ve klasörler vb. Belgeler masaüstüne veya ortak klasöre taşınmayacak, şirket bilgisayarlarındaki bilgiler USB vb. İle saklanacaktır. Başka bir cihaza aktarılamaz veya Şirket dışına çıkarılamaz.
 • Şirket bünyesinde işlenen tüm Kişisel Veriler, Şirket tarafından “Gizli Bilgi” olarak kabul edilmektedir.
 • Şirket çalışanları, Kişisel Verilerin güvenliği ve gizliliği ile ilgili yükümlülüklerinin iş ilişkisinin sona ermesinden sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmiş ve Şirket çalışanlarından bu kurallara uyacağına dair taahhüt alınmıştır.

XIV. EĞİTİM

Şirket, Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Politika ile KVK Prosedürleri ve KVKK Yönetmeliği kapsamında çalışanlarına gerekli eğitimleri vermektedir.

 • Eğitimlerde Özel Nitelikli Kişisel Verilerin tanımlanmasına ve korunmasına özel önem verilmektedir.
 • Şirket çalışanı Kişisel Verilere fiziksel olarak veya bir bilgisayar ortamında erişirse, Şirket ilgili çalışana bu erişimler hakkında eğitim verir (örn. Erişilen bilgisayar programı).
 1. DENETİM

Şirket, Şirket’in tüm çalışanlarının, departmanlarının ve yüklenicilerinin bu Politika ve KVK Yönetmeliklerine uygun hareket ettiğini düzenli ve resen denetleme ve bu kapsamda gerekli rutin denetimleri yapma hakkına sahiptir. Şirket bu denetimler için KVK Prosedürünü oluşturur ve söz konusu prosedürün uygulanmasını sağlar.

XVI. İHLALLER

Her şirket çalışanı, KVK Yönetmeliği ve bu Politikada belirtilen usul ve esaslara aykırı olduğunu düşündüğü iş, işlem veya eylemi en kısa sürede Şirkete bildirir. Bu kapsamda Şirket, ilgili ihlal için bu Politika ve KVK Prosedürlerine uygun bir eylem planı oluşturur.

 • Şirket, yapılan bilgiler neticesinde KVK Yönetmeliği başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerini dikkate alarak, ihlal ile ilgili olarak Veri Sahibi veya Kuruma yapılacak bildirimi hazırlar.

XVII. POLİTİKADAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Bu Politika zaman zaman Şirket tarafından Ortaklar Kurulu’nun onayı ile değiştirilebilir.

 • Şirket, güncellenen Politika metnini, çalışanlarıyla e-posta yoluyla gözden geçirilebilmesi veya aşağıdaki web adresinden çalışanların ve Veri Sahiplerinin kullanımına sunması için paylaşmaktadır.

İlgili web adresi: info@kaytek.com

İlke ve Değerlerimiz

 • Önce Ahlak ve Maneviyat
 • Profesyonel Yaklaşım
 • Toplam Kalite Anlayışı
 • Sürekli Gelişim
 • Güven
 • Hız
 • Etik Kurallarına Uyum
 • %100 Müşteri memnuniyeti hedefli

Kaytek; uzman ve tecrübeli mühendis kadrosu ile her geçen gün gelişimini sürdürmektedir.

Misyonumuz

Gerçekleştireceği faaliyetleri, etik kurallara bağlı kalarak sağlık, güvenlik ve çevre risklerini önleyecek şekilde planlamak ve uygulamak.

Vizyonumuz

Güncel gelişmeleri takip eden, hızlı, kaliteli, güvenilir ve profesyonel şekilde hizmet sağlayan, en çok tercih edilen şirket olmak.

Kuruluş Amacımız

TS EN ISO 17020 standardına uygun ölçümler yaparak, süreç yönetimi ve risk yönetimi konularında değer katarak gelişim süreçlerinde yardımcı olmaktır.

Kalite Politikamız

Kurumsal Sosyal sorumluluklarının bilincinde olan ve işletme süreçlerine ve ülke ekonomisine katkıda bulunan, İnsan ve çevreye duyarlı, uygulama yetki ve sorumluluğu bulunan örnek bir kuruluş olmak kalite politikamızdır.

İK Politikamız

İnsana yatırım ana önceliğimizdir. Şirketimizin en önemli unsuru, insan kaynağımızdır.